Alimenty to obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby wychowania osobie, która została do ich otrzymania uprawniona. Oznacza to, że osoba uprawniona do alimentów jest wierzycielem, natomiast zobowiązany jest dłużnikiem. Obowiązkiem alimentacyjnym są obciążeni rodzice małoletnich bądź uczących się dzieci. W praktyce jest to jednak tylko jedna z sytuacji, kiedy sąd może nałożyć obowiązek wypłaty alimentów.

Na kogo może zostać nałożony obowiązek alimentacyjny?

Zgodnie z przepisami Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego konieczność wypłaty świadczeń alimentacyjnych może zostać nałożona na krewnych w linii prostej lub rodzeństwo. Przy czym kolejność jest tutaj ściśle określona. Po orzeczeniu rozwodu lub separacji obowiązek alimentacyjny jest nałożony w pierwszej kolejności na byłego współmałżonka. Jeśli nie wypłaca on należytego świadczenia, obowiązek ten przechodzi na jego krewnych. I tutaj również decyduje kolejność. W takiej sytuacji najpierw obciążeni zostają jego zstępni – dzieci, wnuki, natomiast później wstępni, czyli rodzice i dziadkowie. Jeśli żadna z tych osób nie jest w stanie wypłacić wierzycielowi świadczenia alimentacyjnego, obowiązek ten przechodzi na jego rodzeństwo.

Co trzeba zrobić, aby uzyskać alimenty?

Aby otrzymać świadczenie alimentacyjne, należy przede wszystkim złożyć pozew o alimenty do odpowiedniego Sądu Rejonowego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania powoda. Następnie przeprowadzane jest postępowanie sądowe. Sąd orzeka czy pozew jest zasadny, tzn. czy istnieją przesłanki świadczące o obowiązku alimentacyjnym względem powoda, oraz ustala ich wysokość. Następnie wydawany jest wyrok w sprawie, zaopatrzony w klauzulę wykonalności.