Mediacje rodzinne

Mediacje to pozasądowy sposób rozwiązywania spraw. Ich celem jest polubowne zakończenie sporu pomiędzy stronami.