Odszkodowania

Odszkodowanie to świadczenie należne poszkodowanemu za to, że została wyrządzona mu szkoda. Wypłacane są one na mocy przepisów Kodeksu Cywilnego. Sprawca ma obowiązek naprawienia wyrządzonej poszkodowanemu szkody, jeśli między jego działaniem a szkodą zachodzi związek przyczynowo skutkowy. Odszkodowanie pełni funkcję kompensacyjną, to znaczy, że ma na celu wyrównanie poszkodowanemu uszczerbku majątkowego, powstałego wskutek wyrządzonej mu szkody (zobacz także: odszkodowania powypadkowe).

Kiedy można ubiegać się o wypłatę odszkodowania?

Warunkiem wypłaty odszkodowania jest udowodnienie, że pomiędzy szkodą a zachowaniem sprawcy zachodzi proces przyczynowo skutkowy. Nie ma natomiast konieczności dowiedzenia, że sprawca działał umyślnie, czy z premedytacją. Aby uzyskać odszkodowanie, należy przede wszystkim zebrać dowody np. w przypadku wypadku przy pracy i związanego z tym uszczerbkiem na zdrowiu. Będą to m.in. zaświadczenia od lekarza i rachunki za wykupione leki. Następnie trzeba sporządzić i złożyć do sądu pozew o wypłatę odszkodowania. W tym celu warto skorzystać z porady kancelarii prawnej. Dzięki temu zyskuje się większą pewność, że pismo zostanie wypełnione rzetelnie i bez błędów merytorycznych, które mogą skutkować odrzuceniem sprawy przez sąd lub wypłatą znacznie zaniżonego odszkodowania.