Osoba, która doznała szkody na skutek wypadku, może ubiegać się o odszkodowanie. Celem odszkodowania powypadkowego jest wyrównanie uszczerbku, który powstał w związku z naruszeniem dóbr i interesów prawnie chronionych. Zdarza się, że firmy ubezpieczeniowe zaniżają lub odmawiają wypłaty świadczenia.

Komu przysługuje odszkodowanie powypadkowe?

Odszkodowanie powypadkowe przysługuje każdej osobie, która posiada wykupione ubezpieczenie i uległa wypadkowi w pracy, w domu lub podczas pobytu za granicą. Tak jak w przypadku innych rodzajów odszkodowań, warunkiem zaistnienia odpowiedzialności odszkodowawczej jest wystąpienie ciągu przyczynowo skutkowego pomiędzy szkodą a wypadkiem. Odszkodowanie powinno pokrywać zarówno szkodę, jak i utracone w wyniku jej wystąpienia korzyści. To oznacza, że przy ustalaniu wysokości świadczenia odszkodowawczego, powinny być wzięte pod uwagę korzyści, jakie poszkodowany mógłby osiągnąć, gdyby nie doszło do zdarzenia, które spowodowało szkodę.

Czym się różni odszkodowanie od zadośćuczynienia?

Osobie pokrzywdzonej przysługuje odszkodowanie lub zadośćuczynienie. Nie są to pojęcia zamienne. Poszkodowany na prawo do uzyskania jednego z tych świadczeń. Zadośćuczynienie jest rekompensatą pieniężną za szkodę niemajątkową np. krzywdę psychiczną lub moralną. Może być ono przyznane osobie, która na skutek wypadku doznała uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia. Natomiast odszkodowanie może być przyznane również za szkody majątkowe. Z tego powodu odszkodowanie jest często wyższe niż zadośćuczynienie.