Czym jest mediacja rodzinna?

Czym jest mediacja rodzinna?

Mediacja rodzinna to próba osiągnięcia porozumienia w celu rozwiązania konfliktu w rodzinie dzięki pomocy bezstronnego i neutralnego mediatora. Mediator w czasie spotkań pomaga określić problem, potrzeby i wymagania uczestników konfliktu.

Przebieg mediacji

Mediacja rodzinna prowadzona jest przez parę mediatorów (kobietę i mężczyznę) lub jednego mediatora. Ich zadaniem jest pomoc w porozumieniu między stronami konfliktu. Mediator jest bezstronny, a także nie ocenia uczestników sporu, ich zachowania oraz proponowanych przez nich rozwiązań. Mediator jest neutralny wobec metody wyjścia ze sporu i akceptuje każde rozwiązanie, nawet brak porozumienia stron. Mediacja rodzinna jest poufna, a samo spotkanie trwa minimum 2 godziny. Przed rozpoczęciem mediacji powinny odbyć się informacyjne spotkania wstępne między uczestnikami sporu a mediatorami. Jeżeli w trakcie mediacji strony nie zgadzają się na wspólne spotkania, wówczas dochodzi do mediacji pośredniej, w trakcie której prowadzone są indywidualne rozmowy. Z przebiegu całej mediacji sporządzany jest protokół, a jeżeli strony dojdą do porozumienia, zostaje wtedy dołączona odpowiednia adnotacja do protokołu.

Wskazaniami do podjęcia mediacji są wszystkie sprawy cywilne, które mogą być rozstrzygnięte przez ugodę zawartą przed sądem według (art. 10 kodeksu postępowania cywilnego). Sprawy takie mogą dotyczyć kwestii majątkowych albo konfliktów wśród rodziny. Stronami uczestniczącymi w mediacji rodzinnej mogą być: małżeństwo, rodzeństwo, krewni, rodzice i dzieci. Dodatkowo osoby w związkach formalnych oraz nieformalnych.

Co wpływa na wynik mediacji?

Głównym warunkiem powodzenia mediacji rodzinnej jest dobra wola uczestników sporu. Zła komunikacja prowadzi do braku możliwości znalezienia skutecznego rozwiązania. Odpowiednio prowadzona rozmowa jest najważniejszym narzędziem pracy mediatora. Ważnymi przeciwwskazaniami do prowadzenia mediacji rodzinnej są uzależnienie jednej albo obu stron od alkoholu czy narkotyków, choroba psychiczna lub silne zaburzenia emocjonalne. Mediacje nie są wskazane, gdy miała miejsce przemoc domowa lub gdy mamy do czynienia ze znaczącą nierównowagą sił między stronami.

Często mylonym z mediacją pojęciem jest terapia. Celem terapii jest poprawa zdrowia psychicznego i zachowania osób. Natomiast mediacja ma za zadanie doprowadzić do porozumienia się stron w sporze.